algemene voorwaarden cursusaanbod

Algemene voorwaarden cursusaanbod Mischa de Muynck Fotografie
1. Opdrachten
1.1 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Een opdracht komt pas tot stand zodra een schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor
akkoord is getekend en geretourneerd.
1.3 Offertes zijn twee weken geldig.
2. Prijs en betaling
2.1 De overeengekomen prijs is inclusief BTW.
2.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen en zonder korting of compensatie. De opdrachtgever zal geen
gebruik maken van enig opschortingsrecht.
2.3 Bij annulering meer dan 6 weken vantevoren is de opdrachtgever 25% verschuldigd, tussen 6 en 2 weken 50%, en bij minder dan een 2 weken 75% van de overeengekomen prijs.
2.4 Bij annulering van een fotoreis of fotovakantie  is de opdrachtgever 100% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
3. Uitvoering en verhindering
3.1 De opdracht zal worden uitgevoerd door de in de offerte vermelde persoon.
3.2 Bij verhindering zal in overleg een vervanger gezocht worden of de overeengekomen datum zal worden
verschoven. Indien dat onmogelijk blijkt, vervalt de overeenkomst.
3.3 Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever voor eigen rekening zorg voor de aanwezigheid van de in
de offerte vermelde faciliteiten, zoals ruimte, eten en drinken, beamer, whiteboard, flip over en aansluitingen.
4. Aansprakelijkheid 
4.1 Mischa de Muynck fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade door of in verband met de training.
4.2 In ieder geval blijft aansprakelijkheid beperkt tot de voor de training overeengekomen prijs.
4.3 De opdrachtgever vrijwaart Mischa de Muynck Fotografie voor alle aanspraken van derden, waaronder cursisten,
tot vergoeding van schade door of in verband met de training.

5. Auteursrecht
Het auteursrecht van de inhoud van de cursus of workshop berust bij Mischa de Muynck fotografie. Dit is dus auteursrechtelijk beschermd.  Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, tenzij toestemming van  Mischa de Muynck Fotografie.

6. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement
of surséance van betaling van de andere partij. In geval van
faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de
verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd
met de redelijkheid en billijkheid zijn.
7. Geschillen 
7.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
7.2 Alle geschillen, ook die slechts door één van de partijen als zodanig worden ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.